Εκπαίδευση

Εργασίες

Αιολικό κιονόκρανο: μία ψηφιακή αφήγηση

Γεωργία Κοσσυφίδου

Ψηφιακή αφήγηση μέσω δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού που αφορά στον τύπο του αιολικού κιονόκρανου. Παράλληλη αφήγηση της ιστορίας της αρχαιολογικής έρευνας στο αιολικό ιερό Κλοπεδής Λέσβου.