Εκπαίδευση

Εργασίες

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα Μουσεία της Κρήτης: δράσεις, προβληματισμοί, προοπτικές 

Ηρώ Χατζάσκου

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη, την έρευνα και την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στη συμμετοχή των Μουσείων της Κρήτης στην ψηφιακή εποχή, που αφορά την χρήση τόσο των νέων τεχνολογιών που εντάσσονται στο χώρο του Μουσείου και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στα πεδία λειτουργίας των οργανισμών, όσο και για παρουσία και προώθηση των οργανισμών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, η εργασία έχει ως σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων, την καταγραφή συμπερασμάτων, προβληματισμών αλλά και προτάσεων στο τομέα της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από τα Μουσεία.Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής μελέτης. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα παιδία χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα Μουσεία τόσο στον χώρο του Μουσείου, όσο και στην παρουσία των οργανισμών στο διαδίκτυο. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια και τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, ως αποτελέσματα του ερευνητικού μέρους της εργασίας, το οποίο αποτελείται από την επιτόπια και διαδικτυακή έρευνα. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έρευνα που αφορά στους ιστοτόπους του Μουσειακού δείγματος της έρευνας. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, διατυπώνονται συμπεράσματα που αφορούν την συνολική διαδικασία της έρευνας αλλά και προτάσεις που στόχο έχουν να λειτουργήσουν βοηθητικά στην χρήση νέων τεχνολογιών από τα Μουσεία στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην ψηφιακή εποχή.