Εκπαίδευση

Εργασίες

Ηχητικές αφηγήσεις στην πόλη της Μυτιλήνης: μία διαδραστική ψηφιακή έκθεση

Ισμήνη Λαμπρή Γάτου

Η φαινομενολογική προσέγγιση προσφέρει στην παρούσα ερευνητική εργασία, το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο βάσει του οποίου θα προσπαθήσω να κάνω μία διαφορετική ανάγνωση των εννοιών τόπος και ξένος. Επίσης, η έννοια του βιωμένου σώματος και η δυνητικοποίησή του [αξιοποιώντας, μέσω της διάδρασης, τις προσφερόμενες δυνατότητες των «εργαλείων», όπως αυτές απαντώνται στη θεωρία του Heidegger], αποτελούν τα κύρια σημεία στα οποία θα επικεντρωθώ, ώστε να εξετάσω τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών μπορεί να «μετατοπιστεί» προς την υιοθέτηση μίας πιο σωματοποιημένης αντίληψης.

Η ψυχογεωγραφία από την άλλη πλευρά, αποτελεί το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο, όσον αφορά στην πραγματοποίηση των συνεντεύξεων και της συλλογής του ηχητικού και οπτικού υλικού. Με αυτή συνδέονται άμεσα θεωρίες και πρακτικές που έχουν κατά καιρούς ασχοληθεί με την έννοια της περιπλάνησης και της πρακτικής του περπατήματος και του βιώματος ενός τόπου, μέσα από την οικειοποίηση της φιγούρας του πλάνητα (flâneur), από τον ρομαντικό περιπατητή του 19ου αιώνα, ως τον νεο-flâneur ή τον new media flâneur της εποχής μας.

Τέλος, η θεωρία περί ηχοτοπίου και συγκεκριμένα περί αστικού ηχοτοπίου, καθώς και ο ήχος εν γένει, είτε ως αφήγηση, είτε ως ηχητικό περιβάλλον, αποτελεί βασικό κομμάτι της έρευνάς μου, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η πρόταση του Merleau-Ponty για μία αντίληψη του κόσμου βασισμένη σε περισσότερες - πέραν της όρασης - αισθήσεις, και στην προκειμένη περίπτωση της αίσθησης της ακοής, ολοκληρώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας.

Στο πρακτικό κομμάτι, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολυμεσικής εφαρμογής αφορά στη δημιουργία ενός ηχητικού διαδραστικού χάρτη της πόλης της Μυτιλήνης, όπου ο χρήστης μπορεί να περιπλανηθεί και να ακροαστεί τις αφηγήσεις πέντε κατοίκων της πόλης [οι οποίοι δεν κατάγονται από το νησί της Λέσβου], να μιλούν για τη ζωή τους σε αυτήν και για την εμπειρία τους μέσα από διαδρομές τους μέσα στην πόλη. Η έννοια του «ξένου» βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής, ενώ απώτερο σκοπό αποτέλεσε η κατασκευή μίας μη γραμμικής αφήγησης που θα παρουσιάζει την πόλης της Μυτιλήνης από αυτή τη σκοπιά, με απαραίτητη προϋπόθεση την ψηφιακή περιπλάνηση του χρήστη σε διάφορα σημεία της, μέσα από ένα ψηφιδωτό επιμέρους αφηγήσεων και προτάσεων οπτικοποίησής τους.

Συμπερασματικά, η διπλωματική εργασία διερευνά τον/τους τόπο/ους όπου μπορεί τελικά να «συναντηθεί» το θεωρητικό με το πρακτικό της πλαίσιο, όταν στόχος είναι η δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών σημασιοδοτημένων με «νόημα» και έμφαση στη διάδραση και την πολυαισθητηριακότητα.

Η πολυμεσική εφαρμογή εδώ


Τριμελής Επιτροπή: Α. Χουρμουζιάδη, Ν. Μπουμπάρης, Δ. Παπαγεωργίου