Εκπαίδευση

Εργασίες

Στην έκθεσή μας επιτρέπεται η καταγραφή. Καταγραφή της εκθεσιακής πράξης με την αξιοποίηση της εργαλειοθήκης της οπτικής εθνογραφίας

Ελένη Γαλάνη

Η παρούσα εργασία αφορά την οπτικοακουστική καταγραφή και την έρευνα μιας ακαδημαϊκής φοιτητικής ομάδας η οποία έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία έκθεση. Αφορμή στάθηκε η πρόταση της Επ. καθηγήτριας Νάσιας Χουρμουζιάδη για την καταγραφή οπτικοακουστικών σημειώσεων σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία του  προπτυχιακού μαθήματος «Οργάνωση Εκθέσεων» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, η οποία στη συνέχεια διαμορφώθηκε σε μια άλλου είδους έρευνα, και η οποία παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία. Πραγματοποιήθηκε εθνογραφική έρευνα με τη χρήση της οπτικής εθνογραφίας, δηλαδή, με την αξιοποίηση της κινηματογραφικής μηχανής ως εργαλείο καταγραφής με στόχο να απαντηθούν ορισμένα μουσειολογικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα σχετίζονται με τη θεματική της έκθεσης και το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αυτή αναπτύσσεται, την εκθεσιακή προσέγγιση, τα μέλη της ομάδας, την επικοινωνία με τους επισκέπτες αλλά και την καταγραφή όλων αυτών των διαδικασιών και το κατά πόσο η συγκεκριμένη μεθοδολογία κατάφερε να απαντήσει στα προηγούμενα ερωτήματα.​ 


Τριμελής Επιτροπή: Α. Χουρμουζιάδη, Γ. Καρυδάκης, Γ. Σκοπετέας

Μέλος εργαστηρίου:
Ελένη Γαλάνη